Parshat Shemot: December 25, 2021 – 21 Tevet 5782

Erev Shabbat Friday, December 24 Candle lighting: 4:37 pm Parshat Shemot Shabbat, December 25 Stone Chumash p. 292 124 Psukim (verses) Haftorah: Isaiah Ch. 27 Stone Chumash p.1147  “Haba-im Yashreish Yaakov” Important Shabbat Times Candle lighting: 4:37 pm Vasikin (Sunrise): 7:11:29 am Latest Morning Shma: 9:37 am Earliest Mincha: 12:28 pm Sunset: 4:56 pm Havdalah: 5:38 pm Zoom Havdalah: 5:53 pm Parshat Shemos… Continue reading Parshat Shemot: December 25, 2021 – 21 Tevet 5782

Parshat Vayechi: December 18, 2021 – 14 Tevet 5782

Erev Shabbat Friday, December 17 Candle lighting: 4:34 pm Parshat Vayechi Shabbat, December 18 Stone Chumash p. 268 85 Psukim (verses) Number of verses in the Book of Genesis: 1,534 Haftorah: Stone Chumash p. 1145 “Vayikrivu Yemei David” Important Shabbat Times Candle lighting: 4:32 pm Vasikin (Sunrise): 7:07:59 am Latest Morning Shma: 9:34 am Earliest Mincha: 12:24 pm Havdalah: 5:34 pm Zoom… Continue reading Parshat Vayechi: December 18, 2021 – 14 Tevet 5782

Parshat Vayigash: December 11, 2021 – 7 Tevet 5782

Erev Shabbat Friday, December 10 Candle lighting: 4:32 pm Parshat Vayigash Shabbat, December 11 Stone Chumash p. 250 106 Psukim (verses) Haftorah: Ezekiel Ch. 37 Stone Chumash p. 1144  “Ata Ben Adam” Important Shabbat Times Candle lighting: 4:32 pm Vasikin (Sunrise): 7:03:16 am Latest Morning Shma: 9:30 am Earliest Mincha: 12:21 pm Sunset: 4:51 pm Havdalah: 5:32 pm Zoom Havdalah: 5:50 pm Parshat… Continue reading Parshat Vayigash: December 11, 2021 – 7 Tevet 5782

Parshat Miketz: December 4, 2021 – 23 Kislev 5782

Erev Shabbat Friday, December 3 Candle lighting: 4:32 pm Parshat Miketz 6th Day of Chanukah ~ Rosh Chodesh Tevet ~ Shabbat of three Torahs!  Shabbat, December 4 Stone Chumash p. 222 146 Psukim (verses)  Haftorah: Stone Chumash p. “Rani VeSimchi bat Zion” Important Shabbat Times Candle lighting: 4:32 pm Vasikin (Sunrise): 6:57:36 am Latest Morning Shma: 9:25 am Earliest Mincha: 12:18 pm Havdalah: 5:31 pm… Continue reading Parshat Miketz: December 4, 2021 – 23 Kislev 5782

Parshat Vayetzei: November 13, 2021 – 9 Kislev 5782

Erev Shabbat Friday, November 12 Candle lighting: 4:41 pm Parshat Vayetzei Shabbat, November 13 Stone Chumash p. 144 148 Psukim (verses)  Haftorah: Hosea Ch. 12. Stone Chumash p. 1139 “Vayivrach Yakov” Important Shabbat Times Candle lighting: 4:41 pm Vasikin (Sunrise): 6:37:30 am Latest Morning Shma: 9:12 am Earliest Mincha: 12:13 pm Havdalah: 5:38 pm Zoom Havdalah: 5:55 pm Insights from… Continue reading Parshat Vayetzei: November 13, 2021 – 9 Kislev 5782

Parshat Chayei Sarah: October 30, 2021 – 24 Cheshvan 5782

Erev Shabbat Friday, October 29 Candle lighting: 5:53 pm Parshat Chayei Sarah Shabbat, October 30 Stone Chumash p. 106 105 Psukim (verses)  Haftorah: I Kings Ch. 1  “Ve’Hamelech David” Stone Chumash p. 1136 Important Shabbat Times Candle lighting: 5:53 pm Vasikin (Sunrise): 7:23:47 am Latest Morning Shma: 10:05 am Earliest Mincha: 1:14 pm Havdalah: 6:49 pm Zoom Havdalah: 7:05 pm Parshat Chayei Sarah:… Continue reading Parshat Chayei Sarah: October 30, 2021 – 24 Cheshvan 5782

Parshat Vayera: October 23, 2021 – 17 Cheshvan 5782

Erev Shabbat Friday, October 22 Candle lighting: 6:01 pm Parshat Vayera Shabbat, October 23 Stone Chumash p. 78 147 Psukim (verses)  Haftorah: II Kings Ch. 4 “Ve’Isha Achat” Stone Chumash p. 1134 Important Shabbat Times Candle lighting: 6:01 pm Vasikin (Sunrise): 7:17:16 am Latest Morning Shma: 10:02 am Earliest Mincha: 1:16 pm Havdalah: 7:03 pm Zoom Havdalah: 7:18 pm Parshat Vayera Avraham is recuperating from… Continue reading Parshat Vayera: October 23, 2021 – 17 Cheshvan 5782

Parshat Nitzavim: September 4, 2021 – 27 Elul 5781

Shabbat Shalom! Erev Shabbat Friday, September 3 Candle lighting: 7:10 pm Parshat Nitzavim Shabbat, August 28 Stone Chumash p. 1086 44 Psukim (the shortest parsha in the Torah!)  Haftorah: Isaiah Ch. 61 “Sos Asis”. Stone Chumash p. 1202 Important Shabbat Times Candle lighting: 7:10 pm Vasikin (Sunrise): 6:37:58 am Latest Morning Shma: 9:50 am Earliest Mincha: 1:34 pm Havdalah: 8:05 pm Zoom Havdalah: 8:20 pm In Person… Continue reading Parshat Nitzavim: September 4, 2021 – 27 Elul 5781

Parshat Bamidbar – May 15, 2021 – 4 Sivan 5781

Parshat Bamidbar  Stone Chumash, p. 726 159 verses 48th day of the Omer  Pirkei Avot – Chapter 6  Haftorah: Hosea 2 “V’Haya Mispar B’nei Yisrael” Stone Chumash, p.1180 Important Shabbat Times Candle lighting:     7:43p Vasikin (Sunrise):  5:58:53a Latest Shmah:        9:29a Earliest Mincha:    1:35pHavdalah:            … Continue reading Parshat Bamidbar – May 15, 2021 – 4 Sivan 5781

Parshat Emor – May 1, 2021 – 19 Iyyar 5781

Daf Hashavua – A weekly digest of the Parshat Hashavua Parshat Emor Stone Chumash, p. 672 (124 verses) Haftorah: Ezekiel 44:15-31, Stone Chumash pg. 1176 Pirkei Avot: Chapter 4 Important Shabbat Times 34th day of the Omer Candle lighting:     7:31p Vasikin (Sunrise):  6:12:02a Latest Shmah          9:36a Earliest Mincha   … Continue reading Parshat Emor – May 1, 2021 – 19 Iyyar 5781