Parshat Ha’Azinu: September 18, 2021 – 12 Tishrei 5782

Erev Shabbat Friday, September 17 Candle lighting: 6:50 pm Parshat Ha’Azinu Shabbat, September 18 Stone Chumash p. 1100 52 Psukim (verses) Haftorah: Samuel II 22. Stone Chumash p. 1205 Important Shabbat Times Candle lighting: 6:50 pm Vasikin (Sunrise): 6:48:32 am Latest Morning Shma: 9:53 am Earliest Mincha: 1:28 pm Havdalah: 7:44 pm Zoom Havdalah: 8:00 pm Highlights from the Parsha: Parshat Ha’azinu The penultimate… Continue reading Parshat Ha’Azinu: September 18, 2021 – 12 Tishrei 5782

Parshat Vayelech: September 11, 2021 – 5 Tishrei 5782

Shabbat Shalom! Erev Shabbat Shuva Friday, September 10 Candle lighting: 7:00 pm Parshat Vayelech & Shabbat Shuva Shabbat, September 11 Stone Chumash p. 887 70 Psukim (verses)  Hosea Ch. 14; Stone Chumash pg. 891 “Shuva Yisrael” Important Shabbat Times Candle lighting: 7:00 pm Vasikin (Sunrise): 6:43:15 am Latest Morning Shma: 9:51 am Earliest Mincha: 1:31 pm Havdalah: 7:55 pm Zoom Havdalah: 8:10 pm Highlights from… Continue reading Parshat Vayelech: September 11, 2021 – 5 Tishrei 5782

Parshat Nitzavim: September 4, 2021 – 27 Elul 5781

Shabbat Shalom! Erev Shabbat Friday, September 3 Candle lighting: 7:10 pm Parshat Nitzavim Shabbat, August 28 Stone Chumash p. 1086 44 Psukim (the shortest parsha in the Torah!)  Haftorah: Isaiah Ch. 61 “Sos Asis”. Stone Chumash p. 1202 Important Shabbat Times Candle lighting: 7:10 pm Vasikin (Sunrise): 6:37:58 am Latest Morning Shma: 9:50 am Earliest Mincha: 1:34 pm Havdalah: 8:05 pm Zoom Havdalah: 8:20 pm In Person… Continue reading Parshat Nitzavim: September 4, 2021 – 27 Elul 5781

Parshat Ki Teitzei: August 21, 2021 – 13 Elul 5781

Shabbat Shalom! Erev Shabbat Friday, August 20 Candle lighting: 7:29 pm Parshat Ki Teitzei Stone Chumash p. 1046 110 Psukim Haftorah: Isaiah Ch.54 – “Roni Akara” Stone  Chumash pg.1201 Important Shabbat Times Candle lighting: 7:29 pm Vasikin (Sunrise): 6:27:15 am Latest Shma: 9:46 am Earliest Mincha: 1:40 pm Pirkei Avot: Chapters 1 & 2 Havdalah: 8:26 pm Zoom Havdalah: 8:40 pm Parshat Ki Teitzei… Continue reading Parshat Ki Teitzei: August 21, 2021 – 13 Elul 5781

Parshat Shoftim: August 14, 2021 – 5 Elul 5781

Daf HaShavuah: A weekly digest of Parshat HaShavuah (weekly Torah portion) Erev Shabbat Friday, August 13 Candle lighting: 7:38 pm Parshat Shoftim  Stone Chumash p. 1025  97 Psukim  Haftorah: Isaiah  “Anochi Anochi” Stone Chumash  p.1199 Important Shabbat Times Candle lighting: 7:38 pm Vasikin (Sunrise): 6:21:48 am Latest Shma: 9:45 am Earliest Mincha: 1:42 pm Pirkei Avot: Chapter 6 Havdalah: 8:35 pm Zoom: 8:45 pm… Continue reading Parshat Shoftim: August 14, 2021 – 5 Elul 5781

Parshat Re’eh: August 7, 2021 – 29 Av 5781

Daf HaShavuah: A weekly digest of Parshat HaShavuah (weekly Torah portion) Erev Shabbat Friday, August 6 Candle lighting: 7:45 pm Parshat Re’eh Stone Chumash p. 998 126 Psukim Haftarah: Isaiah Chapter 54, verse 11. Stone Chumash p.1197 “Aniya So’arah” Important Shabbat Times Candle lighting: 7:45 pm Vasikin (Sunrise): 6:16 am Latest Shma: 9:42 am Earliest Mincha: 1:43 pm Havdalah: 8:43 pm Zoom: 9:00 pm Blessing of the New… Continue reading Parshat Re’eh: August 7, 2021 – 29 Av 5781

Parshat Ve’Etchanan: Shabbat Nachamu / Tu B’Av: July 24, 2021 – 15 Av 5781

Daf HaShavuah: A weekly digest of Parshat HaShavuah (weekly Torah portion) Parshat Ve’Etchanan: Shabbat Nachamu / Tu B’Av Stone Chumash p. 958 118 Psukim Haftorah: Isaiah Ch. 40  p. 1196 Important Shabbat Times Candle lighting: 7:57 pm Vasikin (Sunrise): 6:05:36 am Latest Shma: 9:37 pm Earliest Mincha: 1:47 pm Havdalah: 8:59 pm Zoom: 9:20 pm Shabbat Nachamu: The… Continue reading Parshat Ve’Etchanan: Shabbat Nachamu / Tu B’Av: July 24, 2021 – 15 Av 5781

Parshat Devarim – Shabbat Chazon: July 17, 2021 – 8 Av 5781

Daf HaShavuah: A weekly digest of Parshat HaShavuah (weekly Torah portion) Parshat Devarim – Shabbat Chazon Stone Chumash p. 938 105 Pesukim Haftarah: Isaiah Ch. 1 pg. 1195 Important Shabbat Times Candle lighting  8:01 pm Vasikin (Sunrise)  6:00:38 am Latest Sh’ma  9:35 am Earliest Mincha  1:45 pm Fast of Tisha B’Av begins  8:18 pm Shabbat concludes… Continue reading Parshat Devarim – Shabbat Chazon: July 17, 2021 – 8 Av 5781

Parshat Matot-Masei: July 10, 2021 – 1 Av 5781

Daf Hashavua: A weekly digest of the Parshat Hashavua  Parshat Matot-Masei Stone Chumash p.900 244 verses (Largest Torah reading of the Year!)  Haftorah: Jeremiah Chapter 2, p. 1193  Rosh Chodesh Av 5781 – July 10, 2021 First Day of The Month of Av Important Shabbat Times Candle lighting:   8:04pm Sunrise:             … Continue reading Parshat Matot-Masei: July 10, 2021 – 1 Av 5781