Parshat Shemot: December 25, 2021 – 21 Tevet 5782

Erev Shabbat Friday, December 24 Candle lighting: 4:37 pm Parshat Shemot Shabbat, December 25 Stone Chumash p. 292 124 Psukim (verses) Haftorah: Isaiah Ch. 27 Stone Chumash p.1147  “Haba-im Yashreish Yaakov” Important Shabbat Times Candle lighting: 4:37 pm Vasikin (Sunrise): 7:11:29 am Latest Morning Shma: 9:37 am Earliest Mincha: 12:28 pm Sunset: 4:56 pm Havdalah: 5:38 pm Zoom Havdalah: 5:53 pm Parshat Shemos… Continue reading Parshat Shemot: December 25, 2021 – 21 Tevet 5782

Parshat Vayechi: December 18, 2021 – 14 Tevet 5782

Erev Shabbat Friday, December 17 Candle lighting: 4:34 pm Parshat Vayechi Shabbat, December 18 Stone Chumash p. 268 85 Psukim (verses) Number of verses in the Book of Genesis: 1,534 Haftorah: Stone Chumash p. 1145 “Vayikrivu Yemei David” Important Shabbat Times Candle lighting: 4:32 pm Vasikin (Sunrise): 7:07:59 am Latest Morning Shma: 9:34 am Earliest Mincha: 12:24 pm Havdalah: 5:34 pm Zoom… Continue reading Parshat Vayechi: December 18, 2021 – 14 Tevet 5782

Parshat Vayigash: December 11, 2021 – 7 Tevet 5782

Erev Shabbat Friday, December 10 Candle lighting: 4:32 pm Parshat Vayigash Shabbat, December 11 Stone Chumash p. 250 106 Psukim (verses) Haftorah: Ezekiel Ch. 37 Stone Chumash p. 1144  “Ata Ben Adam” Important Shabbat Times Candle lighting: 4:32 pm Vasikin (Sunrise): 7:03:16 am Latest Morning Shma: 9:30 am Earliest Mincha: 12:21 pm Sunset: 4:51 pm Havdalah: 5:32 pm Zoom Havdalah: 5:50 pm Parshat… Continue reading Parshat Vayigash: December 11, 2021 – 7 Tevet 5782

Parshat Toldot: November 6, 2021 – 2 Kislev 5782

Erev Shabbat Friday, November 5 Candle lighting: 5:46 pm Parshat Toldot Shabbat, November 6 Stone Chumash p. 124 106 Psukim (verses)  Haftorah: Malachi ch. 1 “Massa d’var Hashem.” Stone Chumash p. 1137 Important Shabbat Times Candle lighting: 5:46 pm Vasikin (Sunrise): 7:30:34 am Latest Morning Shma: 10:08 am Earliest Mincha: 1:13 pm Havdalah: 6:43 pm Zoom Havdalah: 7:00 pm Parshat Toldot: Insights… Continue reading Parshat Toldot: November 6, 2021 – 2 Kislev 5782

Parshat Chayei Sarah: October 30, 2021 – 24 Cheshvan 5782

Erev Shabbat Friday, October 29 Candle lighting: 5:53 pm Parshat Chayei Sarah Shabbat, October 30 Stone Chumash p. 106 105 Psukim (verses)  Haftorah: I Kings Ch. 1  “Ve’Hamelech David” Stone Chumash p. 1136 Important Shabbat Times Candle lighting: 5:53 pm Vasikin (Sunrise): 7:23:47 am Latest Morning Shma: 10:05 am Earliest Mincha: 1:14 pm Havdalah: 6:49 pm Zoom Havdalah: 7:05 pm Parshat Chayei Sarah:… Continue reading Parshat Chayei Sarah: October 30, 2021 – 24 Cheshvan 5782

Parshat Vayera: October 23, 2021 – 17 Cheshvan 5782

Erev Shabbat Friday, October 22 Candle lighting: 6:01 pm Parshat Vayera Shabbat, October 23 Stone Chumash p. 78 147 Psukim (verses)  Haftorah: II Kings Ch. 4 “Ve’Isha Achat” Stone Chumash p. 1134 Important Shabbat Times Candle lighting: 6:01 pm Vasikin (Sunrise): 7:17:16 am Latest Morning Shma: 10:02 am Earliest Mincha: 1:16 pm Havdalah: 7:03 pm Zoom Havdalah: 7:18 pm Parshat Vayera Avraham is recuperating from… Continue reading Parshat Vayera: October 23, 2021 – 17 Cheshvan 5782

Parshat Noach: October 9, 2021 – 3 Cheshvan 5782

Erev Shabbat Friday, October 8 Candle lighting: 6:20 pm Parshat Noach Shabbat, October 9 Stone Chumash p. 30 153 Psukim (verses) Haftorah: Isaiah Ch. 54/55 “Roni Akara,” Stone Chumash p. 1131 Important Shabbat Times Candle lighting: 6:20 pm Vasikin (Sunrise): 7:05:05 am Latest Morning Shma: 9:57 am Earliest Mincha: 1:19 pm Havdalah: 7:14 pm Zoom Havdalah: 7:30 pm Insights from the Tradition:… Continue reading Parshat Noach: October 9, 2021 – 3 Cheshvan 5782

Parshat Bereishit: October 2, 2021 – 26 Tishrei 5782

Erev Shabbat Friday, October 1 Candle lighting: 6:30 pm Parshat Bereishit Shabbat, October 2 Stone Chumash p. 2 146 Psukim (verses) Haftorah: Isaiah Ch. 42 “Koh amar HaKel” Rosh Chodesh Marcheshvan: Wednesday, Oct. 6, and Thursday, Oct. 7 Important Shabbat Times Candle lighting: 6:30 pm Vasikin (Sunrise): 6:59:23 am Latest Morning Shma: 9:56 am Earliest Mincha: 1:22 pm Havdalah:… Continue reading Parshat Bereishit: October 2, 2021 – 26 Tishrei 5782

Parshat Vayelech: September 11, 2021 – 5 Tishrei 5782

Shabbat Shalom! Erev Shabbat Shuva Friday, September 10 Candle lighting: 7:00 pm Parshat Vayelech & Shabbat Shuva Shabbat, September 11 Stone Chumash p. 887 70 Psukim (verses)  Hosea Ch. 14; Stone Chumash pg. 891 “Shuva Yisrael” Important Shabbat Times Candle lighting: 7:00 pm Vasikin (Sunrise): 6:43:15 am Latest Morning Shma: 9:51 am Earliest Mincha: 1:31 pm Havdalah: 7:55 pm Zoom Havdalah: 8:10 pm Highlights from… Continue reading Parshat Vayelech: September 11, 2021 – 5 Tishrei 5782

Parshat Ki Teitzei: August 21, 2021 – 13 Elul 5781

Shabbat Shalom! Erev Shabbat Friday, August 20 Candle lighting: 7:29 pm Parshat Ki Teitzei Stone Chumash p. 1046 110 Psukim Haftorah: Isaiah Ch.54 – “Roni Akara” Stone  Chumash pg.1201 Important Shabbat Times Candle lighting: 7:29 pm Vasikin (Sunrise): 6:27:15 am Latest Shma: 9:46 am Earliest Mincha: 1:40 pm Pirkei Avot: Chapters 1 & 2 Havdalah: 8:26 pm Zoom Havdalah: 8:40 pm Parshat Ki Teitzei… Continue reading Parshat Ki Teitzei: August 21, 2021 – 13 Elul 5781