Parshat Shemot: December 25, 2021 – 21 Tevet 5782

Erev Shabbat Friday, December 24 Candle lighting: 4:37 pm Parshat Shemot Shabbat, December 25 Stone Chumash p. 292 124 Psukim (verses) Haftorah: Isaiah Ch. 27 Stone Chumash p.1147  “Haba-im Yashreish Yaakov” Important Shabbat Times Candle lighting: 4:37 pm Vasikin (Sunrise): 7:11:29 am Latest Morning Shma: 9:37 am Earliest Mincha: 12:28 pm Sunset: 4:56 pm Havdalah: 5:38 pm Zoom Havdalah: 5:53 pm Parshat Shemos… Continue reading Parshat Shemot: December 25, 2021 – 21 Tevet 5782

Parshat Vayechi: December 18, 2021 – 14 Tevet 5782

Erev Shabbat Friday, December 17 Candle lighting: 4:34 pm Parshat Vayechi Shabbat, December 18 Stone Chumash p. 268 85 Psukim (verses) Number of verses in the Book of Genesis: 1,534 Haftorah: Stone Chumash p. 1145 “Vayikrivu Yemei David” Important Shabbat Times Candle lighting: 4:32 pm Vasikin (Sunrise): 7:07:59 am Latest Morning Shma: 9:34 am Earliest Mincha: 12:24 pm Havdalah: 5:34 pm Zoom… Continue reading Parshat Vayechi: December 18, 2021 – 14 Tevet 5782

Parshat Vayigash: December 11, 2021 – 7 Tevet 5782

Erev Shabbat Friday, December 10 Candle lighting: 4:32 pm Parshat Vayigash Shabbat, December 11 Stone Chumash p. 250 106 Psukim (verses) Haftorah: Ezekiel Ch. 37 Stone Chumash p. 1144  “Ata Ben Adam” Important Shabbat Times Candle lighting: 4:32 pm Vasikin (Sunrise): 7:03:16 am Latest Morning Shma: 9:30 am Earliest Mincha: 12:21 pm Sunset: 4:51 pm Havdalah: 5:32 pm Zoom Havdalah: 5:50 pm Parshat… Continue reading Parshat Vayigash: December 11, 2021 – 7 Tevet 5782

Parshat Miketz: December 4, 2021 – 23 Kislev 5782

Erev Shabbat Friday, December 3 Candle lighting: 4:32 pm Parshat Miketz 6th Day of Chanukah ~ Rosh Chodesh Tevet ~ Shabbat of three Torahs!  Shabbat, December 4 Stone Chumash p. 222 146 Psukim (verses)  Haftorah: Stone Chumash p. “Rani VeSimchi bat Zion” Important Shabbat Times Candle lighting: 4:32 pm Vasikin (Sunrise): 6:57:36 am Latest Morning Shma: 9:25 am Earliest Mincha: 12:18 pm Havdalah: 5:31 pm… Continue reading Parshat Miketz: December 4, 2021 – 23 Kislev 5782

Parshat Vayetzei: November 13, 2021 – 9 Kislev 5782

Erev Shabbat Friday, November 12 Candle lighting: 4:41 pm Parshat Vayetzei Shabbat, November 13 Stone Chumash p. 144 148 Psukim (verses)  Haftorah: Hosea Ch. 12. Stone Chumash p. 1139 “Vayivrach Yakov” Important Shabbat Times Candle lighting: 4:41 pm Vasikin (Sunrise): 6:37:30 am Latest Morning Shma: 9:12 am Earliest Mincha: 12:13 pm Havdalah: 5:38 pm Zoom Havdalah: 5:55 pm Insights from… Continue reading Parshat Vayetzei: November 13, 2021 – 9 Kislev 5782

Parshat Chayei Sarah: October 30, 2021 – 24 Cheshvan 5782

Erev Shabbat Friday, October 29 Candle lighting: 5:53 pm Parshat Chayei Sarah Shabbat, October 30 Stone Chumash p. 106 105 Psukim (verses)  Haftorah: I Kings Ch. 1  “Ve’Hamelech David” Stone Chumash p. 1136 Important Shabbat Times Candle lighting: 5:53 pm Vasikin (Sunrise): 7:23:47 am Latest Morning Shma: 10:05 am Earliest Mincha: 1:14 pm Havdalah: 6:49 pm Zoom Havdalah: 7:05 pm Parshat Chayei Sarah:… Continue reading Parshat Chayei Sarah: October 30, 2021 – 24 Cheshvan 5782

Parshat Noach: October 9, 2021 – 3 Cheshvan 5782

Erev Shabbat Friday, October 8 Candle lighting: 6:20 pm Parshat Noach Shabbat, October 9 Stone Chumash p. 30 153 Psukim (verses) Haftorah: Isaiah Ch. 54/55 “Roni Akara,” Stone Chumash p. 1131 Important Shabbat Times Candle lighting: 6:20 pm Vasikin (Sunrise): 7:05:05 am Latest Morning Shma: 9:57 am Earliest Mincha: 1:19 pm Havdalah: 7:14 pm Zoom Havdalah: 7:30 pm Insights from the Tradition:… Continue reading Parshat Noach: October 9, 2021 – 3 Cheshvan 5782

Parshat Bereishit: October 2, 2021 – 26 Tishrei 5782

Erev Shabbat Friday, October 1 Candle lighting: 6:30 pm Parshat Bereishit Shabbat, October 2 Stone Chumash p. 2 146 Psukim (verses) Haftorah: Isaiah Ch. 42 “Koh amar HaKel” Rosh Chodesh Marcheshvan: Wednesday, Oct. 6, and Thursday, Oct. 7 Important Shabbat Times Candle lighting: 6:30 pm Vasikin (Sunrise): 6:59:23 am Latest Morning Shma: 9:56 am Earliest Mincha: 1:22 pm Havdalah:… Continue reading Parshat Bereishit: October 2, 2021 – 26 Tishrei 5782

Parshat Ha’Azinu: September 18, 2021 – 12 Tishrei 5782

Erev Shabbat Friday, September 17 Candle lighting: 6:50 pm Parshat Ha’Azinu Shabbat, September 18 Stone Chumash p. 1100 52 Psukim (verses) Haftorah: Samuel II 22. Stone Chumash p. 1205 Important Shabbat Times Candle lighting: 6:50 pm Vasikin (Sunrise): 6:48:32 am Latest Morning Shma: 9:53 am Earliest Mincha: 1:28 pm Havdalah: 7:44 pm Zoom Havdalah: 8:00 pm Highlights from the Parsha: Parshat Ha’azinu The penultimate… Continue reading Parshat Ha’Azinu: September 18, 2021 – 12 Tishrei 5782

Parshat Vayelech: September 11, 2021 – 5 Tishrei 5782

Shabbat Shalom! Erev Shabbat Shuva Friday, September 10 Candle lighting: 7:00 pm Parshat Vayelech & Shabbat Shuva Shabbat, September 11 Stone Chumash p. 887 70 Psukim (verses)  Hosea Ch. 14; Stone Chumash pg. 891 “Shuva Yisrael” Important Shabbat Times Candle lighting: 7:00 pm Vasikin (Sunrise): 6:43:15 am Latest Morning Shma: 9:51 am Earliest Mincha: 1:31 pm Havdalah: 7:55 pm Zoom Havdalah: 8:10 pm Highlights from… Continue reading Parshat Vayelech: September 11, 2021 – 5 Tishrei 5782