Parshat Vayigash: December 11, 2021 – 7 Tevet 5782

Erev Shabbat Friday, December 10 Candle lighting: 4:32 pm Parshat Vayigash Shabbat, December 11 Stone Chumash p. 250 106 Psukim (verses) Haftorah: Ezekiel Ch. 37 Stone Chumash p. 1144  “Ata Ben Adam” Important Shabbat Times Candle lighting: 4:32 pm Vasikin (Sunrise): 7:03:16 am Latest Morning Shma: 9:30 am Earliest Mincha: 12:21 pm Sunset: 4:51 pm Havdalah: 5:32 pm Zoom Havdalah: 5:50 pm Parshat… Continue reading Parshat Vayigash: December 11, 2021 – 7 Tevet 5782

Parshat Devarim – Shabbat Chazon: July 17, 2021 – 8 Av 5781

Daf HaShavuah: A weekly digest of Parshat HaShavuah (weekly Torah portion) Parshat Devarim – Shabbat Chazon Stone Chumash p. 938 105 Pesukim Haftarah: Isaiah Ch. 1 pg. 1195 Important Shabbat Times Candle lighting  8:01 pm Vasikin (Sunrise)  6:00:38 am Latest Sh’ma  9:35 am Earliest Mincha  1:45 pm Fast of Tisha B’Av begins  8:18 pm Shabbat concludes… Continue reading Parshat Devarim – Shabbat Chazon: July 17, 2021 – 8 Av 5781

Parshat Matot-Masei: July 10, 2021 – 1 Av 5781

Daf Hashavua: A weekly digest of the Parshat Hashavua  Parshat Matot-Masei Stone Chumash p.900 244 verses (Largest Torah reading of the Year!)  Haftorah: Jeremiah Chapter 2, p. 1193  Rosh Chodesh Av 5781 – July 10, 2021 First Day of The Month of Av Important Shabbat Times Candle lighting:   8:04pm Sunrise:             … Continue reading Parshat Matot-Masei: July 10, 2021 – 1 Av 5781