Parshat Miketz: December 4, 2021 – 23 Kislev 5782

Erev Shabbat Friday, December 3 Candle lighting: 4:32 pm Parshat Miketz 6th Day of Chanukah ~ Rosh Chodesh Tevet ~ Shabbat of three Torahs!  Shabbat, December 4 Stone Chumash p. 222 146 Psukim (verses)  Haftorah: Stone Chumash p. “Rani VeSimchi bat Zion” Important Shabbat Times Candle lighting: 4:32 pm Vasikin (Sunrise): 6:57:36 am Latest Morning Shma: 9:25 am Earliest Mincha: 12:18 pm Havdalah: 5:31 pm… Continue reading Parshat Miketz: December 4, 2021 – 23 Kislev 5782

Parshat Vayelech: September 11, 2021 – 5 Tishrei 5782

Shabbat Shalom! Erev Shabbat Shuva Friday, September 10 Candle lighting: 7:00 pm Parshat Vayelech & Shabbat Shuva Shabbat, September 11 Stone Chumash p. 887 70 Psukim (verses)  Hosea Ch. 14; Stone Chumash pg. 891 “Shuva Yisrael” Important Shabbat Times Candle lighting: 7:00 pm Vasikin (Sunrise): 6:43:15 am Latest Morning Shma: 9:51 am Earliest Mincha: 1:31 pm Havdalah: 7:55 pm Zoom Havdalah: 8:10 pm Highlights from… Continue reading Parshat Vayelech: September 11, 2021 – 5 Tishrei 5782

Parshat Ve’Etchanan: Shabbat Nachamu / Tu B’Av: July 24, 2021 – 15 Av 5781

Daf HaShavuah: A weekly digest of Parshat HaShavuah (weekly Torah portion) Parshat Ve’Etchanan: Shabbat Nachamu / Tu B’Av Stone Chumash p. 958 118 Psukim Haftorah: Isaiah Ch. 40  p. 1196 Important Shabbat Times Candle lighting: 7:57 pm Vasikin (Sunrise): 6:05:36 am Latest Shma: 9:37 pm Earliest Mincha: 1:47 pm Havdalah: 8:59 pm Zoom: 9:20 pm Shabbat Nachamu: The… Continue reading Parshat Ve’Etchanan: Shabbat Nachamu / Tu B’Av: July 24, 2021 – 15 Av 5781

Parshat Devarim – Shabbat Chazon: July 17, 2021 – 8 Av 5781

Daf HaShavuah: A weekly digest of Parshat HaShavuah (weekly Torah portion) Parshat Devarim – Shabbat Chazon Stone Chumash p. 938 105 Pesukim Haftarah: Isaiah Ch. 1 pg. 1195 Important Shabbat Times Candle lighting  8:01 pm Vasikin (Sunrise)  6:00:38 am Latest Sh’ma  9:35 am Earliest Mincha  1:45 pm Fast of Tisha B’Av begins  8:18 pm Shabbat concludes… Continue reading Parshat Devarim – Shabbat Chazon: July 17, 2021 – 8 Av 5781