Parshat Shemot: December 25, 2021 – 21 Tevet 5782

Erev Shabbat Friday, December 24 Candle lighting: 4:37 pm Parshat Shemot Shabbat, December 25 Stone Chumash p. 292 124 Psukim (verses) Haftorah: Isaiah Ch. 27 Stone Chumash p.1147  “Haba-im Yashreish Yaakov” Important Shabbat Times Candle lighting: 4:37 pm Vasikin (Sunrise): 7:11:29 am Latest Morning Shma: 9:37 am Earliest Mincha: 12:28 pm Sunset: 4:56 pm Havdalah: 5:38 pm Zoom Havdalah: 5:53 pm Parshat Shemos… Continue reading Parshat Shemot: December 25, 2021 – 21 Tevet 5782

Parshat Vayechi: December 18, 2021 – 14 Tevet 5782

Erev Shabbat Friday, December 17 Candle lighting: 4:34 pm Parshat Vayechi Shabbat, December 18 Stone Chumash p. 268 85 Psukim (verses) Number of verses in the Book of Genesis: 1,534 Haftorah: Stone Chumash p. 1145 “Vayikrivu Yemei David” Important Shabbat Times Candle lighting: 4:32 pm Vasikin (Sunrise): 7:07:59 am Latest Morning Shma: 9:34 am Earliest Mincha: 12:24 pm Havdalah: 5:34 pm Zoom… Continue reading Parshat Vayechi: December 18, 2021 – 14 Tevet 5782